Algemene Voorwaarden

1. VOORWERP EN TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1  Onderhavige algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de contractuele relaties tussen de vennootschap CHAMBRANG BV, met maatschappelijke zetel te Leiestraat 43 – 9000 Gent, ingeschreven bij het KBO, onder het nummer: 0695.410.519 (hierna “Chambrang” of “Wij”), en de koper (hierna de “Klant” of “U”) op de website www.chambrang.com (hierna de “Website”).

1.2  Onderhavige Algemene Voorwaarden hebben als voorwerp de bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten van de onlineverkoop van producten die door Chambrang op zijn de Website worden gecommercialiseerd (de “Product(en)”).

1.3  Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van Producten (de “Bestelling(en)”).

2. AANVAARDING, GELDIGHEID EN DUUR VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1  Het aangaan van een overeenkomst met Chambrang, impliceert de aanvaarding door de klant van de huidige Algemene Voorwaarden en hij wordt geacht met de uitsluitende toepasselijkheid ervan akkoord te gaan. De toepasselijkheid van elk ander document wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2  De aanvaarding van de huidige Algemene Voorwaarden wordt gematerialiseerd door bij de finalisering van de bestelling een vakje aan te vinken op de Website.

2.3  U wordt ervan op de hoogte gebracht dat u altijd toegang kunt hebben tot de Tekst van de Algemene Voorwaarden, en die tekst kan afprinten en downloaden van de Website.

2.4  De huidige Algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 10/11/2020. De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op uw Bestelling, zijn diegene die van toepassing waren op de dag van uw Bestelling.

2.5 Chambrang behoudt zich het recht voor om de huidige Algemene voorwaarden aan te passen. De geldige Algemene voorwaarden zijn diegene die op de dag van het gebruik van de Website en/of van de plaatsing van de Bestelling door de Klant van kracht zijn.

3. PLAATSING VAN EEN BESTELLING OP DE WEBSITE

Handelingsbevoegdheid

3.1  U verklaart meerderjarig (tenminste 18 jaar oud) te zijn en/of dat U de wettelijke capaciteit of ouderlijke toestemming hebt om een Bestelling op de Website te plaatsen. U verklaart ook dat U (i) gerechtigd bent om de betrokken betalingsmiddelen te gebruiken en dat deze betalingsmiddelen toegang geven tot voldoende financiële bronnen om de kosten van de aankoop van Producten te dekken. U bent op financieel vlak verantwoordelijk voor elke bestelling die uitgevoerd wordt in uw naam evenals voor de rekening van derden met inbegrip van minderjarigen.

Aanmaak van een klantenaccount

3.2  Chambrang geeft U de mogelijkheid om een klantenaccount aan te maken door u op de Website in te schrijven. Deze inschrijving is niet verplicht maar voorkomt dat klanten bij elke bestelling hun gegevens opnieuw dienen in te voeren.

3.3  De aanmaak van uw account impliceert de overmaking van uw naam, voornaam en e-mailadres.

3.4  U garandeert de waarheidsgetrouwheid en de nauwkeurigheid van de informatie die door U of door welke ander derde die uw gegevens gebruikt, wordt geleverd, behalve indien U het slachtoffer bent van fraude die U kan aantonen, voor zover die niet door uw fout of nalatigheid werd veroorzaakt.

Bestelproces

3.5 U kan een of meerdere Bestellingen op onze Website plaatsen voor alle Producten die erop beschikbaar zijn en op basis van de beschikbaarheid van de betrokkene Producten in onze stock.

3.6 U kan ook in uw winkelwagentje alle gekozen Producten bewaren gedurende dezelfde koopsessie.

3.7 Voorafgaand aan de voltooiing van de bestelling, zal een samenvattend scherm verschijnen met daarin alle bijzonderheden van de door U geselecteerde producten (hoofdkenmerken, totaalprijs, etc..), waar U alle elementen van uw bestelling kan controleren en eventuele vergissingen kan rechtzetten. Derhalve verzoekt Chambrang U om u ervan te verzekeren dat alle informatie die erin wordt vermeld, conform uw verwachtingen is. Na bevestiging van de Bestelling, kan deze informatie evenwel niet meer worden gewijzigd.

3.8 Deze Bestelling zal slechts van kracht worden na de integrale betaling incl. alle taxen en de aanvaarding van huidige Algemene Voorwaarden zoals uitgelegd in Lid 2.

Bevestiging van de Bestelling

3.9 Na de plaatsing van de Bestelling, zal u een bevestigingsemail ontvangen die alle elementen van de bestelling zal bevatten, evenals de prijs incl. alle taxen en de inlichtingen met betrekking tot de levering. Ingeval van reclamaties worden ook de contactgegevens van Chambrang in de bevestigingse-mail vermeld.

4. PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN

Prijs

4.1 De op de website vermelde Prijzen worden incl. BTW vermeld, maar exclusief portokosten.

4.2 De toepasselijke prijzen zijn diegene die op de Website op het tijdstip van de registratie van de Bestelling worden vermeld.

Betalingsmodaliteiten

4.3 De door de Klant verschuldigde prijs komt overeen met de prijs vermeld op het samenvattend scherm, die vóór de bevestiging van zijn Bestelling door de klant gekend is.

  • De toegelaten betalingswijzen zijn de volgende:
  • Creditcards (Visa, MasterCard, American express)
  • KBC/CNC Payment Button
  • Belfius Direct Net
  • ING Home’Pay
  • iDEAL
  • Bancontact

Waarbij alle inlichtingen die verbonden zijn met de betalingswijzen in kwestie, dienen te worden verstrekt.

5. UITVOERING VAN DE BESTELLING

Levering

5.1 De bestelde goederen worden door Chambrang ten laatste drie werkdagen na het ontvangen van de betaling afgeleverd bij de expeditiepartner Bpost. Binnen België wordt het pakket normaal binnen 2 à 3 werkdagen geleverd; voor Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk is dit 1 à 2 werkdagen langer.

5.2 Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Klant; deze kosten worden afzonderlijk vermeld. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Tarieven

5.3 Volgende vaste tarieven worden gehanteerd:

– Regio Gent, postcodes 9000 – 9052 – Vanaf €50 – Gratis Levering

– Regio Gent, postcodes 9000 – 9052 – Minder dan €50 – €4,95 vaste kost

– België (buiten Gent) – Vanaf €75 – Gratis Levering

– België (buiten Gent – Minder dan de €75 – €5,95 vaste kost

– Levering in Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland – €19,95 vaste kost

5.4 Bij het verzenden van keramiek-producten wordt €1 vast tarief bijgerekend, vanwege een bijkomende garantieverzekering.

Leveringstermijnen

5.5  De aangegeven leveringstermijnen zijn te rekenen vanaf de ontvangst door de Klant van de bevestigingsemail en onder voorbehoud van de ontvangstbevestiging van de betaling die daarmee verbonden is. Niettemin zullen u bij wijze van informatie de levertermijnen worden meegedeeld.

5.6  In principe verbindt Chambrang zich ertoe om alle redelijke en mogelijke inspanningen te leveren om de bestelde producten binnen een redelijke termijn bij u thuis te bezorgen. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

5.7  In geval van niet-beschikbaarheid van het Product op het tijdstip van de Bestelling en indien de levering niet binnen een redelijke termijn kan gebeuren, zal Chambrang bij ontvangst van de bestelling de Klant per e-mail erover informeren dat zijn Bestelling wordt geannuleerd.

5.8  Wanneer het bestelde Product klaar is voor verzending, verstuurt Chambrang aan de klant een bevestigingsmail van de verzending (of de beschikbaarheid) van zijn Bestelling. Een individueel trackingnummer zal aan de klant worden overgemaakt, zodat die zijn of haar bestelling kan volgen.

5.9  Voor meer informatie in verband met leveringstermijnen van de Bestellingen en de opvolging ervan, gelieve de pagina “ leveringen en vervoer” te raadplegen die beschikbaar is op de Website op de volgende adres: https://www.chambrang.com/verzending-retour/

6. ONTVANGST VAN DE BESTELLING


6.1
Bij ontvangst van de Bestelling dient de klant de conformiteit van de ontvangen Producten te verifiëren. Elke anomalie met betrekking tot de levering (beschadigde verpakking, ontbrekende Producten, Producten niet conform de Bestelling, enz..)…moet verplicht gemeld worden binnen een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de Producten aan de klantendienst van Chambrang op het volgende adres:

  • Per gewone post: Chambrang BV, Leiestraat 43, 9000 Gent, België.
  • Per email: info@chambrang.com
  • Per telefoon: +32(477) 65 86 56 (maandag tot vrijdag, van 10.00 tot 17.00 uur)

6.2 Na de voormelde melding zal de klant een termijn van 14 dagen toegewezen krijgen om het Product terug te sturen in zijn originele verpakking.

6.3 Onder voorbehoud van de eerbiediging van de hierna bepaalde voorwaarden zal Chambrang overgaan tot de terugbetaling van de Bestelling volgens de tarieven die van toepassing waren op de dag van de bestelling.

7. HERROEPINGSRECHT EN ANNULERING DE BESTELLING

Herroepingsrecht

7.1 In overeenstemming met artikel VI.47 en volgende van het Wetboek van economisch recht heeft de Klant een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de levering van de bestelde Product(en) om zijn herroeping in te dienen en dus zijn Bestelling te annuleren zonder hierbij verplicht te zijn de annulering te motiveren.

7.2  Een schriftelijk verzoek tot annulering moet verplicht verzonden worden.

7.3  Vóór de vervaldatum van de herroepingstermijn naar het volgende adres:

Chambrang BV

Leiestraat 43

9000 Gent

België

Per e-mail naar het volgende adres: info@chambrang.com

7.4 Indien het bestelde Product al geleverd is op het tijdstip dat U beslist om de Bestelling te herroepen, moet/moeten de Product(en) teruggestuurd worden in zijn/hun originele verpakking en dit naar het adres vermeld op de bijgevoegde terugzendbon.

Gevolgen van de annulering van de Bestelling

7.5 Indien de voormelde voorwaarden vervuld zijn en onder voorbehoud van de eerbiediging van de hierna bepaalde voorwaarden, zal Chambrang in de volgende omstandigheden overgaan tot de terugbetaling van het/de Product(en).

8. TERUGZENDING, VERVANGING EN TERUGBETALING

Terugzendingsvoorwaarden

8.1 Chambrang zal enkel aanvaarden het/de Product(en) terug te betalen op voorwaarde dat het/de Product(en) intact in zijn/hun originele verpakking, evenals de accessoires, en geschikt voor verdere commercialisering teruggezonden worden naar het adres vermeld op de terugzendbon.

8.2 Indien U het/de Product(en) niet integraal kunt terugzenden of indien deze beschadigd zijn, zal Chambrang bij de terugbetaling de waarde van het niet-teruggezonden of beschadigde product in mindering brengen en dit volgens de tarieven die van toepassing waren op de dag dat de bestelling werd geplaatst.

8.3 Dit is niet toepasselijk indien U de beschadiging bij levering hebt opgemerkt.

Terugzendingsmodaliteiten

8.4 Voor meer informatie in verband met de terugzendingsmodaliteiten verzoeken wij u de pagina “ leveringen en vervoer” te raadplegen die beschikbaar is op de Website op het volgende adres: https://www.chambrang.com/verzending-retour/

Terugbetalingsmodaliteiten

8.5  De terugbetaling, met inbegrip van de verzendingskosten, zal gebeuren met dezelfde betalingsmiddelen die voor de betaling van de Bestelling werden gebruikt, Chambrang zal overgaan tot de betaling binnen de 14 kalenderdagen zodra het het product/de producten zal hebben ontvangen.

8.6  De klant dient de kosten voor de verzending van het product te dragen, met uitzondering van de kosten die ontstaan door de verzending van producten in een van de hypotheses vermeld in lid 6.1 van onderhavige Algemene Voorwaarden.

Vervangingsmodaliteiten

8.7  Ruil van producten is enkel toegelaten in het verkooppunt van Chambrang BV, Leiestraat 43, 9000 Gent. Dit is mogelijk, enkel op afspraak via een email naar info@chambrang.com of telefonisch via : +32(477) 65 86 56.

8.9 Terugzendingen worden in het verkooppunt ook aanvaard.

9. GARANTIE

9.1  Alle op de Website gekochte Producten vallen onder de wettelijke garantie die door de verkoper wordt geboden zoals bepaald door het Wetboek van economisch recht. Chambrang verbindt zich ertoe dat zijn producten voldoen aan de beschrijving op de site, aan de verwachtingen die de klant redelijkerwijs kan hebben en aan de wettelijke bepalingen die van kracht waren op de dag dat de bestelling werd geplaatst. Deze garantie kan worden uitgeoefend tijdens een periode van 2 jaar te rekenen vanaf de levering van het product.

9.2  Alle reclamaties moeten naar het volgende adres verzonden worden:

Per Post naar het volgende adres: Chambrang BV, Leiestraat 43, 9000 Gent, België.

Per e-mail naar het volgende adres: info@chambrang.com

9.3  Indien de voorwaarden tot het bekomen van de genoegdoening onder de wettelijke garantie vervuld zijn, dient Chambrang over te gaan tot de reparatie of de vervanging van het Product, behalve zulks onmogelijk of niet proportioneel is. In dit geval zal Chambrang een prijsvermindering aanvaarden of de koopovereenkomst ontbinden indien de reparatie en/of vervanging onmogelijk is of niet uitvoerbaar is binnen een redelijke termijn en zonder bezwaren langs de kant de Klant.

9.4  De Producten met gebreken zullen worden terugbetaald door Chambrang . De Producten met gebreken die niet door een normaal gebruik veroorzaakt worden, zullen niet worden terugbetaald.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 De geleverde Producten blijven de eigendom van Chambrang tot de feitelijke en volledige betaling ervan, in afwijking van artikel 1513 van het Burgerlijk Wetboek.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1  De aansprakelijkheid van Chambrang kan ingeroepen worden voor alle soorten directe, indirecte, voorzienbare of onvoorzienbare, materiële of immateriële schade (met inbegrip verlies van winst en commerciële opportuniteiten). 11.2  Chambrang zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de schade die niet-inherent aan het Product is en/of niet-conceptuele gebreken en/of gebreken die uit een externe oorzaak voortvloeien, ongeacht of dit al dan niet te wijten is aan de klant.

11.3  De Klant dient in te staan voor het correct gebruik van de Producten, conform de instructies en aanbevelingen van de fabrikant en/of de leverancier, en voor de eerbiediging van de reglementering, in het bijzonder de veiligheidsregels.

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1  De aan u verleende licentie is beperkt tot de toegang en het gebruik van de Website voor uw persoonlijk gebruik.

12.2  Alle elementen van de Website, alle inhouden of documenten verstrekt door Chambrang worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

12.3  Deze Site of enig gedeelte ervan mag in geen enkel geval worden gereproduceerd, gekopieerd, verkocht of uitgebaat voor commerciële redenen zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

13.1  De huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

13.2  Zowel u als wij gaan ermee akkoord elk geschil dat voortvloeit uit de commerciële relatie die tussen u en ons bestaat, voor te leggen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel. Niettemin kan u om uw rechten als consument geldend te maken een rechtszaak aanspannen in het land van de Europese Unie waar u woonachtig bent.

13.3  De Europese Commissie stelt een online platform ter beslechting van geschillen ter beschikking op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. SLOTBEPALINGEN.

14.1  Indien Chambrang de toepassing van één van de bepalingen van huidige Algemene voorwaarden niet eist, kan dit gedrag onder geen enkel beding geïnterpreteerd worden als een impliciete aanvaarding om de huidige Algemene voorwaarden niet later toe te passen

14.2  In geval één van de bepalingen van de huidige Algemene voorwaarden nietig en/of onwerkbaar zou verklaard worden, zal deze bepaling als ongeschreven beschouwd worden, zonder dat deze regelmatigheid de andere bepalingen aantast, behalve indien deze bepaling bepalend en van essentieel belang is.

14.3 De elektronische gegevens die op het computersysteem van Chambrang bijgehouden worden met betrekking tot de bestelling, bezitten bewijskracht behoudens tegenbewijs. Deze gegevens zijn bewijzen die ontvankelijk, geldig en tegenstelbaar/opwerpbaar zijn ten opzichte van de klanten, en dezelfde bewijskracht hebben als een geschreven tastbaar document.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.  Meer info

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0