Privacybeleid Chambrang

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEGINSELS

1.1

CHAMBRANG BV, met zetel te Leiestraat 43, 9000 Gent, met ondernemingsnummer BE 0650.536.141 (hierna “CHAMBRANG”) en die biedt via haar website www.chambrang.com ( hierna, de “Website”) een online dienst van verkoop.

1.2

Alle persoonlijke gegevens dat we verzamelen (hierna de “Gegevens”) zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, met name, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de “Privacy wet”) evenals de Wet van 13 Juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. De verwerking van de Gegevens door CHAMBRANG was het onderwerp van de verklaring n° bij de Commissie van Bescherming van de persoonlijke levensfeer.

1.3

Gelieve het huidige handvest van vertrouwdheid zorgvuldig na te lezen (hierna het “Handvest”) en kennis te nemen van de inhoud ervan.

ARTIKEL 2 : TOEPASSINGSGEBIED

2.1

Het Handvest beschrijft de genomen maatregelen voor de exploitaties en het beheer van uw gegevens tijdens het gebruik van de Website evenals uw rechten als gebruiker van de Website.

2.2

Het Handvest is toepasselijk op alle diensten die voorgesteld worden door CHAMBRANG via de Website.

ARTIKEL 3 : GEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERZAMELD

3.1

Wanneer U onze Website visiteert, kunnen wij informatie verzamelen (met inbegrip Gegevens), en dit op verschillende manieren:

3.1.1

Gegevens verleend door de gebruiker. de gegevens die U op ons Website meedeelt laten CHAMBRANG toe om uw bestellingen te verwerken en uit te voeren.

3.1.2

Informatie verzameld via technologische toestellen. Wanneer U surft op onze Website, mogen onze computersystemen passieve gegevens verzamelen zoals bijvoorbeeld uw IP adressen ( Internet Protocol) of het soort van uw browser bepalen. We gebruiken ook Cookies om informatie te verzamelen over de datum en het uur van uw bezoek of betreffende de zone van de website die U bezocht hebt.

ARTIKEL 4 : HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

4.1

De gegevens die we verzamelen dienen om de opvolging en de uitvoering van de reservaties te verwerken alsmede de opvolging van de prestaties die hieraan verbonden zijn. Ze dienen ook om de diensten die we jullie aanbieden te verbeteren door inlichtingen te verlenen met betrekking tot uw interesten betreffende de functionaliteiten, de prestaties en de drager van onze diensten.

4.2

Wij informeren U dat sommige Gegevens die u op het tijdstip van uw reservatie meedeelt aan de autoriteiten van het bestemmingsland kunnen worden overgemaakt indien het reglementair kader dit toelaat.

4.3

Wij kunnen de verzamelde gegevens zelf gebruiken of via verschillende dragers met het oog op promotionele of commerciële communicatie van informatie uit te voeren. In dit kader, kunnen wij U een free newsletter voorstellen om een beter gebruik van de Website toe te laten en om U op de hoogte te houden van de nieuwigheden evenals van de beste aanbiedingen op een bepaald tijdstip. Behalve in geval van uw weigering, kunnen wij u informatie via e-mail verstrekken betreffende het gebruik van de Website evenals van zijn promotionele aanbiedingen.

4.4

We kunnen ook deze Gegevens gebruiken om studies te maken die doelgericht zijn om onze diensten verbeteren.

4.5

We mogen ook uw gegevens bekend maken, indien het nodig is om (a) de toepasselijke wetgevingen te respecteren, of (b) een bevel of een orde van de rechtbank te voldoen, of om onze rechten of deze van de gebruikers van de Website te verdedigen.

4.6

We mogen ook uw gegevens aan onze directe Marketing Partners per e-mail bekendmaken, indien U de keuze maakt onze promotionele communicaties te ontvangen. In elk geval, zullen we alle redelijke maatregelen nemen om te waarborgen dat de betrokken vennootschappen het handvest naleven. Ons beleid bestaat er uit om deze vennootschappen te beletten uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van producten en/of diensten die aan CHAMBRANG uitdrukkelijk worden gevraagd.

4.7

We kunnen de gegevens anonimiseren door de identificeerbare elementen weg te nemen zoals namen, email adressen, en de gegevens groeperen om hen te gebruiken in het kader van een marktstudie of voor andere professionele doeleinden. We kunnen daaropvolgend ook deze geanonimiseerde informaties aan derden bekend maken.

4.8

Behalve in de gevallen beschreven in huidig artikel, mogen we niet een verkoop of een transfer van Gegevens aan derde instellingen toelaten zonder uw toestemming.

ARTIKEL 5 : OPPOSITIE RECHT

5.1

U bezit het recht om de behandeling van uw Gegevens evenals hun gebruik met het oog op directe marketing, met name commerciële doeleinden te weigeren. Dit recht kan uitgeoefend worden door een schrijven bestemd aan:

CHAMBRANG BV, gevestigd te : Leiestraat 43, 9000

OF per email info@chambrang.com

5.2

Om onze newsletters op te zeggen, mag U het oppositie recht uitvoeren door op de link van de opzegging te klikken die zich onder onze newsletter bevindt. De verzoeken van opzegging zullen in rekening gehouden worden enkel indien een bericht dit bevestigd. Indien dit niet het geval is, mag U het oppositie recht zoals bepaald in artikel 6.1 van het huidig Handvest uitoefenen.

ARTIKEL 6 : RECHT TOT TOEGANG, TOT WIJZIGING, TOT RECHTZETTING EN TOT AFSCHAFFING

6.1

U bezit het recht tot toegang, tot wijziging, tot rechtzetting en tot afschaffing van de Gegevens die U betrekken. Dit recht kan uitgeoefend worden door een schrijven aan CHAMBRANG te bestemmen.

6.2

Voorafgaande te antwoorden op een verzoek tot wijziging, tot rechtzetting, of tot afschaffing van de Gegevens, wordt U uitgenodigd U te identificeren.

ARTIKEL 7: COOKIES

7.1

Cookies zijn gegevens die op uw terminal worden doorgestuurd vanaf uw browser wanneer U op de Website surft en die een uniek identificatie nummer bevatten. Cookies laten de toegang tot de Website eenvoudiger toe evenals de kwaliteit van de navigatie en verhogen de snelheid ervan evenals de doeltreffendheid van het gebruik. Ze kunnen worden gebruikt om een website te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies maken ook een analyse van het gebruik van de websites mogelijk.

7.2

CHAMBRANG wilt u erop wijzen dat de volgende soorten cookies op de Website worden gebruikt:

  • Sessie Cookies worden gehanteerd om het gebruik van de site te vergemakkelijken door alle gegevens die u betrekken te herinneren. U mag de installatie van technische cookies weigeren door de volgende hierna beschreven procedures te volgen in functie van uw browser:
  • De publicitaire Cookies laten toe om reclame te personaliseren die U op de website wordt aangeboden met behulp van technieken bekend als “retargeting” op basis van uw voormalige bezoeken en uw selectiecriteria.
  • De rendement Cookies laten toe om te weten indien een klik op de CHAMBRANG website leidt tot een verkoop bij een van onze partners. De tracering van de aankoop is cruciaal voor de activering van de Cashback via dergelijke cookies, en om de CHAMBRANG website erin geslaagd om de door de gebruiker gevraagde dienst te bieden.

Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, verzamelen deze cookies geen persoonlijke gegevens van de gebruiker en aangezien ze uitsluitend worden uitgevoerd voor een technische functionaliteit, heeft de plaatsing van zo’n cookies geen uitdrukkelijke toestemming van het Lid nodig .

7.3

In overeenstemming met de bepalingen van de Wet Privacy en de Wet van 13 juni 1995, is uw toestemming niet nodig wanneer de installatie van een cookie het exclusief doel heeft om een elektronische communicatie toe te laten of te vergemakkelijken of wanneer het strikt noodzakelijk is om een online dienst te verlenen op uw verzoek.

7.4

Betreffende reclame cookies, is uw toestemming of uw weigering gematerialiseerd door de instelling van uw browser of door het instellen van een ander technisch middel die compatibel is met de Website en die U toelaat uw navigatie op de website te beheersen.

7.5

CHAMBRANG wenst U erop te wijzen dat de afschaffing van de Cookies de optimale navigatie en de functionaliteiten van de site kan schaden.

7.6

U moet altijd de mogelijkheid hebben om de aanvaarde cookies af te schaffen. Indien U de cookies wil afschaffen, zullen de door uw cookies gecontroleerde parameters en voorkeuren eveneens afgeschaft worden.

ARTICLE 8 : BEVEILIGING

8.1

Teneinde de bescherming van de verzamelde Gegevens te waarborgen, hebben wij een beveiligingsprogramma tot stand gebracht van de in de computersystemen gestockeerde informaties. Bovendien bezitten onze computersystemen een codering van de gegevens en een systeem die de software beschermt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.  Meer info

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0